Wim Maulany
5.0
Gebaseerd op 19 beoordelingen
powered by Google
john margitjohn margit
17:40 12 Dec 23
Na 5 behandelingen had ik geen onrustig gevoel meer in mijn lichaam. Wim heeft oefeningen, vanuit de Yi methode mee gegeven, zodat ik ook thuis de stress in mijn lijf kan los laten.Heel blij mee!
john margitjohn margit
17:40 12 Dec 23
After 5 treatments I no longer had a restless feeling in my body. Wim has given exercises from the Yi method, so that I can also release the stress in my body at home.Very happy with it!
Albertje SytemaAlbertje Sytema
15:54 17 Jul 23
Mijn dochter heeft al een aantal jaren chronische buikpijn. Na onderzoek in het ziekenhuis kunnen ze behalve een laxeermiddel niks aanbieden omdat ze verder niks kunnen vinden. Onlangs is ze ook bij een ostheopaat geweest. Dit heeft voor het moment wel geholpen, maar het echte probleem blijft en komt na een aantal weken alweer terug. Nu ze bij dhr. Maulany in behandeling is, merk ik al een groot verschil. Ze heeft, naast de behandelingen, ook oefenigen meegekregen om zelf toe te passen, wat nog geen minuut duurt. Ik heb nu al een veel spontaner en ontspannen kind thuis!De huisartsen en artsen kijken totaal niet naar dit soort praktijken omdat het niet wetenschappelijk onderbouwd is. Bij enige lichamelijke klachten wordt je al snel doorverwezen naar een fysiotherapeut. Dat is heel jammer omdat er veel mensen met hun klachten echt kunnen worden geholpen door dit soort praktijken.
Albertje SytemaAlbertje Sytema
15:54 17 Jul 23
My daughter has had chronic stomach pain for several years. After examination in the hospital, they cannot offer anything other than a laxative because they cannot find anything else. She recently also saw an osteopath. This helped for the moment, but the real problem remains and returns after a few weeks. Now that she is with Mr. Maulany is being treated, I already notice a big difference. In addition to the treatments, she has also been given exercises to apply herself, which takes less than a minute. I already have a much more spontaneous and relaxed child at home!General practitioners and doctors do not look at this type of practice at all because it is not scientifically substantiated. If you have any physical complaints, you will quickly be referred to a physiotherapist. That is a shame because many people with their complaints can really be helped by this type of practice.
Ilona KippersIlona Kippers
14:42 12 Jul 23
Heb nu een aantal behandelingen gehad van Wim Maulany i.v.m. met mijn burn out klachten. Piekeren,gespannen spieren ,niet kunnen concentreren, somber.Ik bemerk een duidelijke verbetering. Slaap beter, ben niet meer zo vreselijk moe. Ben niet meer zo somber.En voor mij erg belangrijk dat ik niet meer zo veel pieker,kan wat meer de boel de boel laten.Ik ben er nog niet , maar heb goede hoop
Ilona KippersIlona Kippers
14:42 12 Jul 23
I have now had a number of treatments from Wim Maulany regarding: with my burn out complaints. Worrying, tense muscles, unable to concentrate, sad.I notice a clear improvement. Sleep better, I'm not so terribly tired anymore. I'm not so sad anymore.And it's very important to me that I don't worry so much anymore, I can let things go a little more.I'm not there yet, but I have high hopes
Anneke WildAnneke Wild
11:15 02 Jul 23
Eind vorig jaar heb ik een afspraak gemaakt bij Willem Maulanyi.v.m. mijn nek en schouders. Dit omdat eerder goede ervaringen heb gehad met een behandeling voor dezelfde klachten.Na 7 behandelingen was ik weer pijnvrij en kreeg nog een paar oefeningen mee om thuis te doen.Ik kan op deze manier thuis in de gaten houden of ik weer last heb en dan de oefeningen doen.
Anneke WildAnneke Wild
11:15 02 Jul 23
At the end of last year I made an appointment with Willem Maulanyi.v. my neck and shoulders. This is because I have previously had good experiences with treatment for the same complaints.After 7 treatments I was pain free again and was given a few more exercises to do at home.This way I can monitor at home whether I have any problems again and then do the exercises.
FransFrans
10:26 09 May 23
Loop al jaren met rug en nek klachten, Na 3 behandelingen kon ik merken dat het beter ging. Gebruik sinds ik met deze therapie ben begonnen geen medicatie meer. We gaan zien of het zo blijft maar ik ben tot nu toe erg blij met het resultaat.
FransFrans
10:26 09 May 23
I have been suffering from back and neck complaints for years. After 3 treatments I noticed that things were improving. I have not taken any medication since I started this therapy. We'll see if it stays that way, but I'm very happy with the result so far.
Gerdi TimmermanGerdi Timmerman
09:32 14 Apr 23
Wim Malauny heeft veel kennis over spieren, goede houding en gezond bewegen. Ik leer bij elke behandeling weer iets nieuws en ben me bewust geworden van de spanning in mijn lijf. De oefeningen voor thuis zijn fijn. Ik merk dat ik me tevredener voel en vaker moet glimlachen 🙂 Ik kijk uit naar het nieuwe boek over de Yi-methode!
Gerdi TimmermanGerdi Timmerman
09:32 14 Apr 23
Wim Malauny has a lot of knowledge about muscles, good posture and healthy exercise. I learn something new with every treatment and have become aware of the tension in my body. The home exercises are nice. I notice that I feel more satisfied and have to smile more often 🙂 I look forward to the new book about the Yi method!
Fons EversFons Evers
16:35 20 Mar 23
Wim heeft mij geholpen bij verschillende klachten, heup, nek en tinnitus, de heupklachten zijn een stuk minder geworden, ik kan weer een goede wandeling doen, mijn nek is ook een stuk beter geworden, ik kan weer vrij bewegen, de tinnitus is nog wisselend aanwezig, ik denk dat we op de goede weg zijn, mbv Tai chi en zijn behandelingen gaan we het veel rustiger krijgen in het hoofd,bedankt Wim.
Fons EversFons Evers
16:35 20 Mar 23
Wim has helped me with various complaints, hip, neck and tinnitus, the hip complaints have become a lot less, I can take a good walk again, my neck has also become a lot better, I can move freely again, the tinnitus is still variable present, I think we are on the right track, with the help of Tai chi and its treatments we will get much calmer in the head,thanks wim.
Frans BerwaldFrans Berwald
15:24 30 Jan 23
Na 5 behandelingen al heel ander mens, ontspannender en beter in mij vel. Yi methode voor mij goede uitkomst, aanbeveling hoor, dank Wim
Frans BerwaldFrans Berwald
15:24 30 Jan 23
After 5 treatments already a completely different person, more relaxed and better in my skin. Yi method good outcome for me, recommendation, thank you Wim
Jeroen van LangeJeroen van Lange
16:21 11 Jan 23
Fijne ervaring met Wim. Heeft me bewuster gemaakt en geholpen spanning los te laten.
Jeroen van LangeJeroen van Lange
16:21 11 Jan 23
Nice experience with Wim. Made me more aware and helped release tension.
Johan LubbersJohan Lubbers
14:50 24 Dec 22
Heerlijke sport, zeer professioneel gegeven door Sigung Maulany. Zowel voor lichaam als geest een enorme verrijking
Johan LubbersJohan Lubbers
14:50 24 Dec 22
Wonderful sport, taught very professionally by Sigung Maulany. An enormous enrichment for both body and mind
mark brilmanmark brilman
09:13 23 Dec 22
After years back with Wim Maulany, who had developed the yi method, a world opened up for me and I learned to discover myself again.A completely different approach than physiotherapy that focuses on strengthening muscles, while with Wim the emphasis is on becoming aware of where the tension is and releasing it, with me especially the neck and the diaphragm.After the Tai Chi lesson according to the yi method, I have a lot of energy and warm hands, while I often suffered from cold hands.The lesson is no longer focused on breathing but on feeling tensions and releasing them.I can recommend the combination of Tai Chi lessons and treatment according to the Yi method to everyone, although I still have a lot to learn, I know that I have come to the right place with Wim.I would like to thank Wim for this!
mark brilmanmark brilman
09:13 23 Dec 22
Na jaren weer terug bij Wim Maulany die inmiddels de yi-methode had ontwikkeld, ging er een wereld voor mij open ik leerde mezelf opnieuw te ontdekken.Een compleet andere benadering dan de physiotherapy die gericht is op spieren versterken terwijl bij Wim de nadruk ligt op bewustwording waar de spanning zit en het loslaten ervan, bij mij vooral de nek en het middenrif.Na de Tai Chi les volgens de yi-methode heb ik heel veel energie en warme handen terwijl ik vaak last had van koude handen.De les is niet meer gefocust op de ademhaling maar op het voelen van spanningen en het loslaten ervan.De combinatie van Tai Chi les en behandeling volgens de Yi-methode kan ik iedereen aanraden, hoewel ik nog veel te leren heb weet ik dat ik bij Wim aan het enige juiste adres ben.Hiervoor wil ik Wim hartelijk bedanken!
M. J.M. J.
16:33 16 Oct 22
Aangewakkerd door mooie verhalen en herinneringen aan toen ik vroeger zelf Kungfu deed, ben ik na lange afwezigheid weer mee gaan trainen.Wat heb ik dit (onbewust) gemist, je voelt al je onnodige spanningen in je lichaam voor de noorderzon verdwijnen, ernergieker, leniger, helderder en ontspannen, maar je discipline krijgt ook een flinke boost.Zoals Wim zegt: 'het is een medicijn voor je'. En dat merk je, het is nu een vast onderdeel van mijn dagelijkse routine.Dank!
M. J.M. J.
16:33 16 Oct 22
Fueled by beautiful stories and memories of when I used to do Kung Fu myself, I started training again after a long absence.How I (unconsciously) missed this, you feel all your unnecessary tensions in your body before the northern sun disappear, more energetic, flexible, clearer and relaxed, but your discipline also gets a big boost.As Wim says: 'it is a medicine for you'. And you notice that, it is now a regular part of my daily routine.Thanks!
Jesper LubbersJesper Lubbers
20:04 30 Sep 22
Helped me a lot
Jesper LubbersJesper Lubbers
20:04 30 Sep 22
Heeft me veel geholpen
NorbertNorbert
11:54 23 Sep 22
Aantal jaren geleden naar de praktijk van Wim gegaan met een vervelende klacht, (chronische) bekkenpijn. Een moeilijk te behandelen aandoening, maar bij Wim geleerd om o.a. mijn middenrif beter te ontspannen. Daardoor zijn mijn klachten grotendeels verdwenen. Mijn specialist in het ziekenhuis vond het best bijzonder. Is iets wat ze in de reguliere zorg niet kennen. Ik volg nu al geruime tijd lessen kungfu, waarin ook aandacht is voor ontspanning (Yi-methode).Aanrader als je wilt werken aan een gezond lichaam!
NorbertNorbert
11:54 23 Sep 22
Went to Wim's practice a few years ago with an annoying complaint, (chronic) pelvic pain. A difficult condition to treat, but I learned from Wim to relax my diaphragm better, among other things. As a result, my complaints have largely disappeared. My specialist at the hospital thought it was quite special. Is something they don't know in regular care. I have been taking kung fu lessons for quite some time now, which also focus on relaxation (Yi method).Recommended if you want to work on a healthy body!
Janina KrevsJanina Krevs
11:14 31 Jul 22
Awesome! Efficient approach different methods and patient and extensive explanation of the exercises. A lot of knowledge. Thanks, Wim!
Janina KrevsJanina Krevs
11:14 31 Jul 22
Geweldig! Efficiënte aanpak verschillende methodes en geduldige en uitgebreide uitleg bij de oefeningen. Heel veel kennis van zaken. Bedankt, Wim!
Ryonross SiwabessyRyonross Siwabessy
18:19 27 Jan 20
Echt de aller beste hulp die ik heb gekregen om mijn pijn en klachten op een natuurlijke manier te helen. 7 sterren waardig. Dank U !
Eddie KimmelsEddie Kimmels
11:01 05 Aug 19
Meneer Maulany heeft mij erg goed geholpen om mijn ademhaling weer onder controle te krijgen.
Joost WassinkJoost Wassink
18:20 26 Jan 19
Sven HubersSven Hubers
00:23 20 Jan 17
john margitjohn margit
17:40 12 Dec 23
Na 5 behandelingen had ik geen onrustig gevoel meer in mijn lichaam. Wim heeft oefeningen, vanuit de Yi methode mee gegeven, zodat ik ook thuis de stress in mijn lijf kan los laten.Heel blij mee!
Albertje SytemaAlbertje Sytema
15:54 17 Jul 23
Mijn dochter heeft al een aantal jaren chronische buikpijn. Na onderzoek in het ziekenhuis kunnen ze behalve een laxeermiddel niks aanbieden omdat ze verder niks kunnen vinden. Onlangs is ze ook bij een ostheopaat geweest. Dit heeft voor het moment wel geholpen, maar het echte probleem blijft en komt na een aantal weken alweer terug. Nu ze bij dhr. Maulany in behandeling is, merk ik al een groot verschil. Ze heeft, naast de behandelingen, ook oefenigen meegekregen om zelf toe te passen, wat nog geen minuut duurt. Ik heb nu al een veel spontaner en ontspannen kind thuis!De huisartsen en artsen kijken totaal niet naar dit soort praktijken omdat het niet wetenschappelijk onderbouwd is. Bij enige lichamelijke klachten wordt je al snel doorverwezen naar een fysiotherapeut. Dat is heel jammer omdat er veel mensen met hun klachten echt kunnen worden geholpen door dit soort praktijken.
Ilona KippersIlona Kippers
14:42 12 Jul 23
Heb nu een aantal behandelingen gehad van Wim Maulany i.v.m. met mijn burn out klachten. Piekeren,gespannen spieren ,niet kunnen concentreren, somber.Ik bemerk een duidelijke verbetering. Slaap beter, ben niet meer zo vreselijk moe. Ben niet meer zo somber.En voor mij erg belangrijk dat ik niet meer zo veel pieker,kan wat meer de boel de boel laten.Ik ben er nog niet , maar heb goede hoop
Anneke WildAnneke Wild
11:15 02 Jul 23
Eind vorig jaar heb ik een afspraak gemaakt bij Willem Maulanyi.v.m. mijn nek en schouders. Dit omdat eerder goede ervaringen heb gehad met een behandeling voor dezelfde klachten.Na 7 behandelingen was ik weer pijnvrij en kreeg nog een paar oefeningen mee om thuis te doen.Ik kan op deze manier thuis in de gaten houden of ik weer last heb en dan de oefeningen doen.
FransFrans
10:26 09 May 23
Loop al jaren met rug en nek klachten, Na 3 behandelingen kon ik merken dat het beter ging. Gebruik sinds ik met deze therapie ben begonnen geen medicatie meer. We gaan zien of het zo blijft maar ik ben tot nu toe erg blij met het resultaat.
Gerdi TimmermanGerdi Timmerman
09:32 14 Apr 23
Wim Malauny heeft veel kennis over spieren, goede houding en gezond bewegen. Ik leer bij elke behandeling weer iets nieuws en ben me bewust geworden van de spanning in mijn lijf. De oefeningen voor thuis zijn fijn. Ik merk dat ik me tevredener voel en vaker moet glimlachen 🙂 Ik kijk uit naar het nieuwe boek over de Yi-methode!
Fons EversFons Evers
16:35 20 Mar 23
Wim heeft mij geholpen bij verschillende klachten, heup, nek en tinnitus, de heupklachten zijn een stuk minder geworden, ik kan weer een goede wandeling doen, mijn nek is ook een stuk beter geworden, ik kan weer vrij bewegen, de tinnitus is nog wisselend aanwezig, ik denk dat we op de goede weg zijn, mbv Tai chi en zijn behandelingen gaan we het veel rustiger krijgen in het hoofd,bedankt Wim.
Frans BerwaldFrans Berwald
15:24 30 Jan 23
Na 5 behandelingen al heel ander mens, ontspannender en beter in mij vel. Yi methode voor mij goede uitkomst, aanbeveling hoor, dank Wim
Jeroen van LangeJeroen van Lange
16:21 11 Jan 23
Fijne ervaring met Wim. Heeft me bewuster gemaakt en geholpen spanning los te laten.
Johan LubbersJohan Lubbers
14:50 24 Dec 22
Heerlijke sport, zeer professioneel gegeven door Sigung Maulany. Zowel voor lichaam als geest een enorme verrijking
mark brilmanmark brilman
09:13 23 Dec 22
Na jaren weer terug bij Wim Maulany die inmiddels de yi-methode had ontwikkeld, ging er een wereld voor mij open ik leerde mezelf opnieuw te ontdekken.Een compleet andere benadering dan de physiotherapy die gericht is op spieren versterken terwijl bij Wim de nadruk ligt op bewustwording waar de spanning zit en het loslaten ervan, bij mij vooral de nek en het middenrif.Na de Tai Chi les volgens de yi-methode heb ik heel veel energie en warme handen terwijl ik vaak last had van koude handen.De les is niet meer gefocust op de ademhaling maar op het voelen van spanningen en het loslaten ervan.De combinatie van Tai Chi les en behandeling volgens de Yi-methode kan ik iedereen aanraden, hoewel ik nog veel te leren heb weet ik dat ik bij Wim aan het enige juiste adres ben.Hiervoor wil ik Wim hartelijk bedanken!
M. J.M. J.
16:33 16 Oct 22
Aangewakkerd door mooie verhalen en herinneringen aan toen ik vroeger zelf Kungfu deed, ben ik na lange afwezigheid weer mee gaan trainen.Wat heb ik dit (onbewust) gemist, je voelt al je onnodige spanningen in je lichaam voor de noorderzon verdwijnen, ernergieker, leniger, helderder en ontspannen, maar je discipline krijgt ook een flinke boost.Zoals Wim zegt: 'het is een medicijn voor je'. En dat merk je, het is nu een vast onderdeel van mijn dagelijkse routine.Dank!
Jesper LubbersJesper Lubbers
20:04 30 Sep 22
Heeft me veel geholpen
NorbertNorbert
11:54 23 Sep 22
Aantal jaren geleden naar de praktijk van Wim gegaan met een vervelende klacht, (chronische) bekkenpijn. Een moeilijk te behandelen aandoening, maar bij Wim geleerd om o.a. mijn middenrif beter te ontspannen. Daardoor zijn mijn klachten grotendeels verdwenen. Mijn specialist in het ziekenhuis vond het best bijzonder. Is iets wat ze in de reguliere zorg niet kennen. Ik volg nu al geruime tijd lessen kungfu, waarin ook aandacht is voor ontspanning (Yi-methode).Aanrader als je wilt werken aan een gezond lichaam!
Janina KrevsJanina Krevs
11:14 31 Jul 22
Geweldig! Efficiënte aanpak verschillende methodes en geduldige en uitgebreide uitleg bij de oefeningen. Heel veel kennis van zaken. Bedankt, Wim!
Ryonross SiwabessyRyonross Siwabessy
18:19 27 Jan 20
Echt de aller beste hulp die ik heb gekregen om mijn pijn en klachten op een natuurlijke manier te helen. 7 sterren waardig. Dank U !
Eddie KimmelsEddie Kimmels
11:01 05 Aug 19
Meneer Maulany heeft mij erg goed geholpen om mijn ademhaling weer onder controle te krijgen.
js_loader

© 2021 HI-Computers. All Rights Reserved.